Aanvragen
Verenigingen
Boeking beheren

DISCLAIMER :

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van zowel de website
van de NV REIZEN LAUWERS als de brochures die door haar worden verspreid.

Wij hebben getracht zo volledig en correct mogelijk te zijn,doch vergissingen zijn niet
uit te sluiten. Vandaar ook dat het gebruik van de website of het gebruik van een door
REIZEN LAUWERS of één van haar organisaties uitgegeven folder of prijslijst, enkel
indicatief zijn en het gebruik ervan doet geen enkele juridische band ontstaan.

REIZEN LAUWERS zal slechts ten opzichte van de klant gebonden zijn door het
overhandigen van een specifiek opgestelde offerte, tot op dat ogenblik blijven alle
prijzen en alle vermeldingen wat er nu al dan niet in een reis begrepen zit, indicatief.

Al wat er op onze website of in onze brochures en prijslijsten vermeld staat, behoort
tot het auteursrecht van de NV REIZEN LAUWERS. De teksten, lay-out, tekeningen,
foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht
beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke
mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site of
van onze brochures ongeacht of dit via elektronische of mechanische weg gebeurt, is
volstrekt verboden, tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Hetzelfde geldt voor onze merken en handelsbenamingen.

Indien er van deze voorwaarden een welbepaalde bepaling niet toepasbaar zou zijn of
strijdig met een bepaling van dwingend recht, dan geldt dit voor deze ene specifieke
bepaling en de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen wordt onverminderd
behouden.

In geval van dispuut is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Rechtbanke van
het arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van de NV REIZEN LAUWERS
gevestigd is bevoegd.

 
zoeken
Geavanceerd Zoeken

Aanbiedingen
Loading