Algemene reisvoorwaarden: dagreizen & evenementen

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis- overeenkomsten

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.


Artikel 2 Informatie van Reizen Lauwers en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1

Reizen Lauwers en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

 1. de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

  a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

  b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

  c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

  d) de verstrekte maaltijden

  e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs

  f) ingeval het  niet duidelijk  is,  uitsluitsel of  de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep

  g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht

  h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit

 2. de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn
 3. de betalingsmodaliteiten
 4. het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
 5. algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
 6. de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
 7. inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2

De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3

De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.


Artikel 3 informatie door de reiziger

3.1

De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan Reizen Lauwers en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 4 de pakketreisovereenkomst

4.1

Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt Reizen Lauwers of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf. Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2

De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

 1. de bijzondere wensen van de reiziger waarop Reizen Lauwers is ingegaan;
 2. dat Reizen Lauwers aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
 3. de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
 4. de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
 5. informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
 6. informatie over de interne klachtenbehandeling;
 7. informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
 8. informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

Bijzondere reisvoorwaarden:

Alleenreizende minderjarigen (onder de 18 jaar) dienen in het bezit te zijn van een goedkeuring van de ouders of voogd, af te halen op het gemeentehuis (=woonplaats goedkeurende persoon).

4.3

Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt Reizen Lauwers de reiziger :

 1. de nodige ontvangstbewijzen
 2. de vouchers en vervoerbewijzen
 3. informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.


Artikel 5 De prijs

5.1

Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

 1. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
 2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
 3. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2

Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3

Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien Reizen Lauwers de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4

In geval van een prijsvermindering heeft Reizen Lauwers het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft Reizen Lauwers die kosten.

Bijzondere reisvoorwaarden:

5.5

De prijzen omvatten: de reis per autocar (het in de reisbrochure vermelde type autocar en de daaraan verbonden zitplaatsen is voor Reizen Lauwers niet bindend), de diensten zoals beschreven op de reisdocumenten, de hotelkosten op basis van tweepersoonskamers, de BTW volgens het tarief van toepassing op vermelde datum in de brochure, de dienstvergoedingen voor reisleiders en chauffeurs. Alle prijzen zijn per persoon (tenzij anders luidende vermelding in de brochure).

5.6

De prijzen omvatten niet: toeslagen vermeld in de prijstabel van de brochure, persoonlijke uitgaven, dranken, facultatieve uitstappen, extra maaltijden, inkomgelden, spektakels, boottochten, reis- en  annulatieverzekering.

5.7

De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven, wisselkoersen, heffingen en belastingen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 1 mei 2020 geldig waren. Daarnaast op de tarieven voor het vervoer die in mei 2020 bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer, gekend over het gemiddelde van de maand mei 2020 (gemiddelde maximumprijzen van brandstoffen mei 2020 € 1,2626 incl. BTW). Dit volgens de Belgische petroleumfederatie (http://www.petrolfed.be/nl/maximumprijzen/samenstelling-huidige-maximumprijzen). Berekening van prijswijziging (positief en negatief) door schommeling van de dieselprijs: km (juiste kilometers vermeld op de bestelbon van de reis) x verbruik (40 liter): 100: aantal personen (25p/reis) x stijging of daling. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële of drukvergissing.


Artikel 6: Betaling van de reissom

Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger de reissom bij het ontvangen van de reisdocumenten. Boekt de reiziger minder dan 1 week voor de vertrekdatum, dan moet hij het betalingsbewijs faxen naar 03-460 18 34 of mailen naar reizen@lauwers.be.


Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1

De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

 1. Reizen Lauwers en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,  op de hoogte stelt, en
 2. de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2

Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. Reizen Lauwers stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.


Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag Reizen Lauwers en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Bijzondere reisvoorwaarden:

 1. tot 10 werkdagen voor vertrekdatum wordt een kost aangerekend van € 12 per dossier.
 2. minder dan 10 werkdagen voor vertrekdatum wordt een kost aangerekend van € 50 per dossier.
 3. voor de Early Booking-reizen wordt in geval van wijziging tot 20 dagen voor vertrek van de naam, aantal personen en datum een kost aangerekend gelijk aan 40% van de totale reissom.

Onder wijzigingen door de reiziger verstaan wij : wijziging van aard van het verblijf, kamertype, regime, opstapplaats, plaats op de autocar. Indien de wijzigingen niet kunnen aanvaard worden, bijvoorbeeld andere plaats op de autocar of ander kamertype niet beschik- baar, dient de klant hetzij zijn eerste bestelling te behouden, hetzij annulatiekosten te dragen zoals hierna beschreven.


Artikel 9: Wijziging door Reizen Lauwers voor de afreis

9.1

Reizen Lauwers kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij;

 1. Reizen Lauwers zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
 2. het om een onbeduidende verandering gaat, en
 3. Reizen Lauwers de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2

Indien vóór het begin van de reis, de Reizen Lauwers zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis

met meer dan 8 % te verhogen, dient Reizen Lauwers de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

 1. van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis; 2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
 2. van de termijn waarbinnen hij Reizen Lauwers in kennis moet stellen van zijn besluit;
 3. van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
 4. in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3

Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4

Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt Reizen Lauwers alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.


Artikel 10: Opzegging door Reizen Lauwers voor afreis

Reizen Lauwers kan een reis annuleren omdat het minimum aantal reizigers, van 35 personen voor 2e pers. gratis reizen en 25 personen voor alle andere reizen, nodig voor de uitvoering van de reis niet werd bereikt en zal de reiziger tenminste 8 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De betaalde bedragen zullen aan de reiziger worden terugbetaald of overgezet naar een andere bestemming.


Artikel 11: Opzegging door de reiziger

11.1

Annulering van de reis brengt voor de reiziger volgende kosten met zich mee:

 • Tot en met 30 dagen voor het vertrek aan dossierkosten: € 12,00 per dossier.
 • Van 29 tot en met 14 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 50 % van de reis.
 • Van 13 tot en met 8 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 75 % van de reis.
 • Minder dan 8 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 100% van de reis.

De annulatie moet zo vlug mogelijk schriftelijk aan Reizen Lauwers worden meegedeeld. Enkel de postdatum geldt voor het bepalen van de annuleringskost.

11.2

Annulering van de reis brengt voor de reiziger volgende kosten met zich mee:

 • Tot en met 90 dagen voor het vertrek aan dossierkosten: € 12,00 per dossier.
 • Minder dan 90 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 100% van de reis.

De annulatie moet zo vlug mogelijk schriftelijk aan Reizen Lauwers worden meegedeeld. Enkel de postdatum geldt voor het bepalen van de annuleringskost.

11.3

De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.4

Reizen Lauwers betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.


Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

12.1

De reiziger stelt Reizen Lauwers zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2

Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt Reizen Lauwers aan die non-conformiteit, tenzij dat:

 1. onmogelijk is, of
 2. onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non- conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien Reizen Lauwers de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3

Indien Reizen Lauwers de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien Reizen Lauwers weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4

Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt Reizen Lauwers, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent Reizen Lauwers aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en  Reizen Lauwers deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet Reizen Lauwers ook in repatriëring van de reiziger. Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6

Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt Reizen Lauwers de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7

De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits Reizen Lauwers ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8

Reizen Lauwers mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9

De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan Reizen Lauwers door.


Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die Reizen Lauwers en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.


Artikel 14: Aansprakelijkheid van Reizen Lauwers en de professioneel

14.1

Reizen Lauwers is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door Reizen Lauwers of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2

Bijzondere reisvoorwaarden:

 1. Programma: de door Reizen Lauwers verstrekte inlichtingen werden bij betrouwbare bronnen ingewonnen en u ter goeder trouw meegedeeld. Reizen Lauwers is niet aansprakelijk voor materiële en eventuele drukvergissingen noch voor omstandigheden die buiten de controle van Reizen Lauwers vallen en wijst alle aansprakelijkheid af voor inlichtingen die door derden ten titel van documentatie werden verschaft. Reizen Lauwers is niet aansprakelijk in geval van eventuele vertragingen, zelfs indien deze vertragingen tot gevolg hebben dat aansluitingen gemist worden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de reiziger en worden in geen geval door Reizen Lauwers terugbetaald.
 2. Dieren: honden en andere dieren zijn niet toegelaten aan boord van onze autocars.
 3. Reiziger: Reizen Lauwers kan aan de onder invloed van alcohol of drugs verkerende personen het vervoer of verblijf weigeren en is niet aansprakelijk voor de door de reiziger gemaakte vervoer- en of verblijfskosten.
 4. Reizen Lauwers kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het oplopen en overdragen van ziektes tijdens de gehele reis.


Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1

De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij Reizen Lauwers bewijst dat de non- conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2

De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van Reizen Lauwers voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3

De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien Reizen Lauwers aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

 1. de reiziger;
 2. een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of 3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.


Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1

Reizen Lauwers biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

 1. nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
 2. de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2

Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan Reizen Lauwers voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door Reizen Lauwers.


Artikel 17: Klachtenregeling

17.1

Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij Reizen Lauwers of de doorverkoper.

17.2

Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan Reizen Lauwers of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij  Reizen Lauwers of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.


Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3

Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

18.4

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5

Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.


Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2

De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3

Reizen Lauwers of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e- mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf

1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5

Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.


Bijzondere Reisvoorwaarden

Bevoegdheid: Alle betwistingen die niet in aanmerking komen voor de Geschillencommissie Reizen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.

Ophaaldienst (enkel voor autocarreizen): Ophaaldiensten kunnen door omstandigheden, file of vertraging van een andere autocar, tijdrovend zijn. Daarom geven we u de goede raad om rechtstreeks naar de centrale vertrekplaats te komen. We brengen u gratis vanaf één van de opstapplaatsen naar de centrale vertrekplaats, vanwaar u dan kan overstappen op de autocar die u rechtstreeks naar uw vakantiebestemming voert. Bij de terugreis wordt u vanuit de centrale vertrekplaats teruggebracht naar uw afstapplaats. In uitzonderlijke gevallen doen we beroep op externe firma’s, die u dan met een taxi of minibus naar een andere opstapplaats brengen, vanwaar uw reis verder gaat met één van onze autocars.

Rolstoelen: De autocars van Reizen Lauwers zijn niet voorzien op vervoer van rolstoelen. Tenzij per reis anders vermeld. Plooibare rolstoelen kunnen meegenomen worden in het bagageruim van de autocar. Elektrische of niet-plooibare rolstoelen die te groot of te zwaar bevonden worden, mogen door Reizen Lauwers geweigerd worden. Andersvaliden en mensen met rolstoelen kunnen met Reizen Lauwers een reis meemaken,mits ze vergezeld worden door een begeleider.

In geval van epidemieën, pandemieën en/of andere ziektes of politieke omstandigheden behouden we ons het recht voor om bepaalde diensten welke betrekking hebben op uw reis/verblijf aan te passen aan plaatselijke overheidsbeslissingen.


Garantie

Bij financieel onvermogen van de reisorganisator Reizen Lauwers kan u een beroep doen op:

Garantiefonds Reizen®

Metrologielaan 8

B-1130 Brussel

Tel: +32-(0)2/240.68.00

Fax: +32-(0)2/240.68.08

info@gfg.be - www.gfg.be


DISCLAIMER


Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van zowel de website van de NV REIZEN LAUWERS als de brochures die door haar worden verspreid.

Wij hebben getracht zo volledig en correct mogelijk te zijn,doch vergissingen zijn niet uit te sluiten. Vandaar ook dat het gebruik van de website of het gebruik van een door REIZEN LAUWERS of één van haar organisaties uitgegeven folder of prijslijst, enkel indicatief zijn en het gebruik ervan doet geen enkele juridische band ontstaan.

REIZEN LAUWERS zal slechts ten opzichte van de klant gebonden zijn door het overhandigen van een specifiek opgestelde offerte, tot op dat ogenblik blijven alle prijzen en alle vermeldingen wat er nu al dan niet in een reis begrepen zit, indicatief.

Al wat er op onze website of in onze brochures en prijslijsten vermeld staat, behoort tot het auteursrecht van de NV REIZEN LAUWERS. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site of van onze brochures ongeacht of dit via elektronische of mechanische weg gebeurt, is volstrekt verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming.

Hetzelfde geldt voor onze merken en handelsbenamingen.

Indien er van deze voorwaarden een welbepaalde bepaling niet toepasbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, dan geldt dit voor deze ene specifieke bepaling en de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen wordt onverminderd behouden.

In geval van dispuut is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Rechtbank van het arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van de NV REIZEN LAUWERS gevestigd is bevoegd.

terug naar algemene reisvoorwaarden