Algemene reisvoorwaarden dagreizen & evenementen

Algemene voorwaarden individuele reizigers

PROMOTIE EN AANBOD

1. De gegevens in de reisbrochure binden Reizen Lauwers die de brochure heeft uitgegeven tenzij:

a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht.

b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

   2. Reizen Lauwers of de bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

  3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

INFORMATIE VANWEGE REIZEN LAUWERS

Reizen Lauwers is verplicht aan de reizigers schriftelijk mee te delen:

a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa die voor de reis noodzakelijk zijn. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.

b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulerings- en/of bijstandsverzekering.

c) dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reizigers in te nemen plaats. De vermelde zitplaats en het bustype is niet bindend voor Reizen Lauwers.

INFORMATIE VANWEGE DE REIZIGER

De reiziger moet aan de reisorganisator alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator mogen die kosten in rekening worden gebracht. De reiziger is verplicht steeds zijn identiteitskaart bij te hebben.

PRIJS VAN DE REIS

1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de atum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar beneden worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:

a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of

b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of

c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan Reizen Lauwers heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.

3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 1 oktober 2017 geldig waren. Daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 1 oktober 2017 bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer, gekend over het gemiddelde van de maand oktober 2017 (gemiddelde maximumprijzen van brandstoffen oktober 2017 € 1,3508 incl. BTW). Dit volgens de Belgische petroleumfederatie. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële of drukvergissing.

Bijzondere reisvoorwaarden:

 1. De prijzen omvatten: de reis per autocar, de diensten zoals beschreven in de brochure, de BTW volgens het tarief van toepassing op 1 oktober 2017, de dienstvergoedingen voor reisleiders en chauffeurs. Alle prijzen zijn per persoon (tenzij anders vermeld in de brochure).
 2. De prijzen omvatten niet: persoonlijke uitgaven, dranken, extra maaltijden, bepaalde inkomgelden, reis- en annulatieverzekering.

BETALING VAN DE REISSOM

Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger de reissom bij het ontvangen van de reisdocumenten. Boekt de reiziger minder dan 1 week voor de vertrekdatum, dan moet hij het betalingsbewijs faxen naar 03-460 18 34 of mailen naar reizen@lauwers.be.

WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag Reizen Lauwers of de reisbemiddelaar kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Bijzondere reisvoorwaarden:

 • Bij elke wijziging voor vertrekdatum € 12,00 per dossier.
 • Onder wijzigingen door de reiziger verstaan wij: wijziging opstapplaats, plaats op de autocar, afreisdatum e.a. Indien de wijzigingen niet kunnen aanvaard worden, bijvoorbeeld andere reisdatum volgeboekt, dient de klant hetzij zijn eerste bestelling te behouden, hetzij annuleringskosten te dragen zoals hierna beschreven.

ANNULATIE DOOR DE REIZIGER VOOR DAGREIZEN

Annulering van de reis brengt voor de reiziger volgende kosten met zich mee:

 • Tot en met 30 dagen voor het vertrek aan dossierkosten: € 12,00 per dossier.
 • Van 29 tot en met 14 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 50 % van de reis.
 • Van 13 tot en met 8 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 75 % van de reis.
 • Minder dan 8 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 100% van de reis.

De annulatie moet zo vlug mogelijk schriftelijk aan Reizen Lauwers worden meegedeeld. Enkel de postdatum geldt voor het bepalen van de annuleringskost.

ANNULATIE DOOR DE REIZIGER VOOR CONCERTEN & EVENEMENTEN

Annulering van de reis brengt voor de reiziger volgende kosten met zich mee:

 • Tot en met 90 dagen voor het vertrek aan dossierkosten: € 12,00 per dossier.
 • Minder dan 90 dagen voor vertrek een vergoeding gelijk aan 100% van de reis.

De annulatie moet zo vlug mogelijk schriftelijk aan Reizen Lauwers worden meegedeeld. Enkel de postdatum geldt voor het bepalen van de annuleringskost.

ANNULATIE DOOR DE REISORGANISATOR VÓÓR AFREIS

Reizen Lauwers kan een reis annuleren omdat het minimum aantal reizigers, van 35 personen voor 2e pers. gratis reizen en 25 personen voor alle andere reizen, nodig voor de uitvoering van de reis niet werd bereikt en zal de reiziger tenminste 8 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De betaalde bedragen zullen aan de reiziger worden terugbetaald of overgezet naar een andere bestemming.

Bijzondere reisvoorwaarden:

a) Programma: De door Reizen Lauwers verstrekte inlichtingen werden bij betrouwbare bronnen ingewonnen en u ter goeder trouw meegedeeld. Reizen Lauwers is niet aansprakelijk voor materiële en eventuele drukfouten noch voor omstandigheden die buiten de controle van Reizen Lauwers vallen en wijst alle aansprakelijkheid af voor inlichtingen die door derden ten titel van documentatie werden verschaft. Reizen Lauwers is niet aansprakelijk in geval van eventuele vertragingen, zelfs indien deze vertragingen tot gevolg hebben dat aansluitingen gemist worden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de reiziger en worden in geen geval door Reizen Lauwers terugbetaald.

b) Dieren: Honden en andere dieren zijn niet toegelaten aan boord van onze autocars.

c) Handbagage: De handbagage blijft steeds onder de persoonlijke bewaking van de reiziger. Reizen Lauwers is niet verantwoordelijk voor voorwerpen die in de autocar achtergelaten worden.

d) Reiziger: Reizen Lauwers kan aan de onder invloed van alcohol of drugs verkerende personen het vervoer weigeren en is niet aansprakelijk voor de door de reiziger gemaakte vervoerskosten.

e) Bevoegdheid: Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die Reizen Lauwers, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

GARANTIE

Bij financieel onvermogen van de reisorganisator Reizen Lauwers kan u beroep doen op De Europese verzekeringsmaatschappij (MAPFRE ASISTENCIA), Tweekerkenstraat 14, B-1000 Brussel.

DISCLAIMER


Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van zowel de website van de NV REIZEN LAUWERS als de brochures die door haar worden verspreid.

Wij hebben getracht zo volledig en correct mogelijk te zijn,doch vergissingen zijn niet uit te sluiten. Vandaar ook dat het gebruik van de website of het gebruik van een door REIZEN LAUWERS of één van haar organisaties uitgegeven folder of prijslijst, enkel indicatief zijn en het gebruik ervan doet geen enkele juridische band ontstaan.

REIZEN LAUWERS zal slechts ten opzichte van de klant gebonden zijn door het overhandigen van een specifiek opgestelde offerte, tot op dat ogenblik blijven alle prijzen en alle vermeldingen wat er nu al dan niet in een reis begrepen zit, indicatief.

Al wat er op onze website of in onze brochures en prijslijsten vermeld staat, behoort tot het auteursrecht van de NV REIZEN LAUWERS. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site of van onze brochures ongeacht of dit via elektronische of mechanische weg gebeurt, is volstrekt verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming.

Hetzelfde geldt voor onze merken en handelsbenamingen.

Indien er van deze voorwaarden een welbepaalde bepaling niet toepasbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, dan geldt dit voor deze ene specifieke bepaling en de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen wordt onverminderd behouden.

In geval van dispuut is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Rechtbank van het arrondissement alwaar de maatschappelijke zetel van de NV REIZEN LAUWERS gevestigd is bevoegd.

terug naar algemene reisvoorwaarden